Додаток №3

до колективного договору між адміністрацією та профкомом ХЗОШ №111
на 2017-2020рр.
ПОГОДЖЕНО Голова профкому ХЗОШ №111 ___________О.В. Комар 23. 03. 2017 р. ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ХЗОШ №111 ______Л.І.Савинська 23.03. 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про надання педагогічним працівникам грошової винагороди

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення вводиться на підставі Закону України “Про освіту” ст. 57 та постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.02 р. №1222 “Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України “Про освіту”, частини другої ст. 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої ст. 18 і частини першої ст. 22 Закону України “Про позашкільну освіту”, ст. 30 Закону України “Про дошкільну освіту” з метою стимулювання творчої, сумлінної праці педагогічних працівників закладу.

Перелік посад педпрацівників, які мають право на зазначену винагороду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №963 “Про затвердження переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників”, зі змінами, внесеними відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 06.05.01 р. №432.

Персональну відповідальність за дотримання цього Положення несе керівник закладу освіти. Контроль здійснює профспілковий комітет первинної профспілкової організації закладу.

ІІ. УМОВИ І ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДЛЯ НАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ РЕКОМЕНДОВАНІ РІШЕННЯМ КОЛЕГІЇ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВІД 30.01.2007р. № 2

Параметри (1-7)
Ранг
Навчальна діяльність учителя
Виховна діяльність учителя
Науково-методична діяльність учителя
Соціальна діяльність учителя
Самоосвітня діяльність учителя
Діяльність учителя щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи
Оформлення шкільної документації

1 група – “Навчальна діяльність учителя” (1-6)

Показники
Ранг
Якість проведення навчальних занять (у т.ч. і по заміні)
Якість проведення занять з навчальної практики
Організація позакласної навчальної діяльності учнів з предмету (предметні тижні, робота шкільних музеїв, залів, конкурси “Кенгуру”, “Левеня” тощо)
Результативність підготовки учнів до предметних олімпіад
Проведення відкритих уроків
Планування навчальної діяльності (поурочне, календарно-тематичне – своєчасність, змістовність, ґрунтовність, науковість)

2 група – “Виховна діяльність учителя” (1-5)

Показники
Ранг
Організація позакласної виховної діяльності учнів (вечори, екскурсії, походи, бесіди, години спілкування, ігри, конкурси тощо)
Організація виховної роботи з учнями під час канікул (подорожі, культпоходи, змагання, ігри тощо)
Якість планів виховної діяльності класного керівника (керівника гуртка, секції, учнівського об’єднання тощо)
Організація роботи щодо зміцнення здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму (робота в пришкільному таборі, проведення лекційних занять, виступи на учнівських та батьківських зборах, дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо проведення занять тощо)
Проведення відкритих виховних заходів (з класом, паралеллю, гуртком тощо)

3 група – “Науково-методична діяльність” (1-7)

Показники
Ранг
Керівництво методичним об’єднанням, творчою групою вчителів, педагогічною майстернею, школою молодого вчителя тощо.
Участь у шкільних методичних заходах (тематичні педради, семінари, конференції, круглі столи тощо)
Участь у роботі методичного об’єднання
Участь у роботі творчої групи вчителів з певної проблеми
Участь у роботі школи молодого вчителя, наставництво, школи педагогічної майстерності тощо
Участь у позашкільних методичних заходах (педагогічні ярмарки, виставки, семінари тощо)
Організація роботи учнів в МАН, співпраця з науковцями

4 група – “Соціальна діяльність учителя” (1-7)

Показники
Ранг
Виконання обов’язків класного керівника, керівника секції, гуртка, клубу
Виконання громадських доручень
Проведення батьківських зборів (участь в їхній роботі); організація індивідуальної роботи з батьками
Організація співпраці з позашкільними закладами, установами, творчими спілками, громадськими організаціями тощо
Виконання Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку, розпоряджень, наказів
Чергування по школі (особисте й з класом)
Участь в управління школою (підготовка загальношкільних свят, робота в складі органів управління школою – Рада закладу, збори трудового колективу, органи учнівського самоврядування тощо)

5 група – “Самоосвітня діяльність учителя” (1-4)

Показники
Ранг
Робота над власною науково-методичною проблемою (творчий звіт)
Узагальнення власного педагогічного досвіду (публікація статей, випуск методичних рекомендацій, матеріалів з досвіду роботи тощо)
Участь у заходах, спрямованих на підвищення рівня педагогічної майстерності (творчі лабораторії та майстерні інших педагогів, відвідування курсів, семінарів, тренінгів тощо)
Проведення науково-дослідної та експериментальної роботи

6 група – “Діяльність учителя щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи” (1-6)

Показники
Ранг
Участь у підготовці школи до нового навчального року
Санітарний стан навчального кабінету (спортивної зали)
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу (картотеки, розробки уроків, виховних годин, позакласних заходів, таблиці тощо)
Естетичне оформлення навчального кабінету (спортивної зали)
Технічний стан навчального кабінету ((спортивної зали) – меблі, вікна, технічні засоби навчання тощо)
Участь у трудових акціях з благоустрою будівлі школи та її території протягом навчального року

7 група – “Оформлення шкільної документації” (1-6)

Показники
Ранг
Оформлення класного журналу (охайність, своєчасність, накопичення оцінок, виправлення недоліків, записи щодо проведення індивідуальних бесід та інші вимоги)
Виставлення оцінок в учнівські щоденники; перевірка учнівських щоденників (для класних керівників)
Перевірка учнівських зошитів
Своєчасність і правильність заповнення журналів інструктажів з безпеки життєдіяльності
Оформлення особових справ учнів (а також книг видачі шкільної документації для класних керівників випускних класів)
Ведення протоколів батьківських зборів, засідань МО, творчих груп тощо)

Щорічна грошова винагорода розподіляється відповідно до встановленого рівня оцінки діяльності вчителя.

ІІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ

Надання щорічної грошової винагороди здійснюється за наявністю бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства.

Розмір щорічної винагороди визначається комісією навчального закладу (з представників адміністрації та профспілкового комітету закладу)на підставі виконання умов та показників, рекомендованих рішенням колегії управління освіти від 30.01.2007р. № 2.

Розмір щорічної винагороди керівникам закладів освіти визначається начальником управління освіти з обов’язковим погодженням з районним комітетом профспілки.

Розмір щорічної винагороди визначається не більше, ніж один посадовий оклад (ставка заробітної плати).

Педагогічні працівники, які здійснили грубі порушення трудової чи виконавської дисципліни, чинного трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки та охорони праці і мають дисциплінарні стягнення, а також несумлінно ставляться до виконання своїх посадових обов’язків, позбавляються щорічної винагороди повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися щорічної винагороди частково. Позбавлення щорічної винагороди повністю або частково проводиться тільки за той період, у якому мало місце упущення у роботі.

Показники преміювання та розміри винагороди оформляються наказом по закладу, узгодженим з профспілковим комітетом, і доводяться до кожного члена колективу в триденний строк.

Нарахування та виплата щорічної винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти на підставі відповідного наказу по закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 624